تلفن : ٣٦٣٤٠٤٢٣
آدرس : شيراز،خيابان معالي آباد، نبش پزشكان ،ساختمان پزشكان ،طبقه ٧ واحد ٧٢